Eiropas strukturālie un investīciju fondi

Eiropas strukturālie un investīciju fondi 2014. -2020. gada plānošanas periodā

2014. -2020. gada plānošanas periodā pieci fondi – Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) – kopā tiks saukti par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (saīsinājumā - ESI fondi).

2013.gada 17.decembrī tika pieņemtas un 20.decembrī tika publicētas vairākas regulas, kuras nosaka šo fondu ieviešanas noteikumus: