Eiropas strukturālie un investīciju fondi 2014. -2020. gada plānošanas periodā

2014. -2020. gada plānošanas periodā pieci fondi – Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF), Kohēzijas fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) – kopā tiks saukti par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (saīsinājumā - ESI fondi).

2013.gada 17.decembrī tika pieņemtas un 20.decembrī tika publicētas vairākas regulas, kuras nosaka šo fondu ieviešanas noteikumus:

  1. Regula Nr. 1303/2013, kas paredz kopīgus noteikumus par ESI fondiem;
  2. Regula Nr.1301/2013, kas nosaka īpašus noteikumus par ERAF;
  3. Regula Nr.1304/2013, kas nosaka īpašus noteikumus par ESF;
  4. Regula Nr.1299/2013, kas nosaka īpašus noteikumus par Eiropas teritoriālo sadarbību (ERAF);
  5. Regula Nr.1302/2013, kas nosaka Eiropas teritoriālās sadarbības grupu izveidi un darbību;
  6. Regula Nr.1300/2013, kas nosaka Kohēzijas fonda ieviešanu;
  7. Regula Nr.1305/2013, kas nosaka ELFLA ieviešanu;

Visas regulas ir publicētas 2013. gada 20. decembra Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī nr. L346, 56. izdevumā un ir pieejamas Eiropas Savienības oficiālo publikāciju serverī EUR-LEX:
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2013:346:SOM:EN:HTML

Lai arī visu regulu teksti ir pieejami arī latviešu valodā, tomēr ikdienas darbam iesakām izmantot regulu oriģinālos tekstus angļu valodā, lai izvairītos no iespējamām neprecizitātēm, kas varētu būt radušās tulkošanas gaitā.

Aktualitāšu apskats tiek veikts biedrības projekta „APLIS - Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā”, ko līdzfinansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, ietvaros.