Par BIRDhub

Kāpēc BIRDhub?

Biedrības „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” nosaukuma angļu valodā „Baltic InterRegional Development hub” saīsinājums BIRDhub iezīmē mūsu darbības vīziju - sniegt ieguldījumu Baltijas valstu iedzīvotāju kompetenču attīstībā un zināšanu paplašināšanā.

BIRDhub simboliskā saistība ar putnu* raksturo mūsu vēlmi attīstīties un mūsu spēju pielāgoties mainīgajiem apstākļiem un gatavību doties tuvos un tālos lidojumos pēc jaunām zināšanām un pieredzes.

*BIRD (angļu val.) – putns

 

Kas ir BIRDhub?

Biedrība „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” ir 2010. gada 4. oktobrī domubiedru nodibināta neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija, kuras galvenie mērķi ir:

 • mērķtiecīga pārrobežu un starpreģionālā sadarbība un tās pievienotās vērtības ES līmenī palielināšana;
 • kompetenču un sadarbības tīklu attīstīšana, pulcējot un atbalstot cilvēkus, kuriem ir zināšanas reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos un idejas ilgtspējīgai attīstībai;
 • dažādu ES, Baltijas jūras reģiona, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iniciatīvu, kurām ir pozitīva ietekme uz reģionālo attīstību, veicināšana;
 • mazo kopienu (novadu un reģionu jauniešu, vecāku cilvēku, mazākumtautību, jauno uzņēmēju, dažādu interešu grupu un citu) iesaiste starptautiskā sadarbībā;
 • vietējo iedzīvotāju aktīva līdzdalība;
 • labas pārvaldības principu ievērošana;
 • Baltijas valstu jauniešu prasmju un zināšanu uzlabošana;
 • lietišķās reģionālās attīstības pētniecības Baltijas valstīs veicināšana.

Kā galvenās BIRDhub kompetences jomas var minēt:

 • reģionālā attīstība un sociālā politika;
 • teritoriālā sadarbība;
 • uzņēmējdarbības attīstība;
 • pielietojamā pētniecība.

Mūsu informatīvajā bukletā Jūs varat atrast papildus informāciju par
biedrību "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs",
kā arī projektu APLIS un tā aktivitātēm.