Par BIRDhub

Kāpēc BIRDhub?

Biedrības „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” nosaukuma angļu valodā „Baltic InterRegional Development hub” saīsinājums BIRDhub iezīmē mūsu darbības vīziju - sniegt ieguldījumu Baltijas valstu iedzīvotāju kompetenču attīstībā un zināšanu paplašināšanā.

BIRDhub simboliskā saistība ar putnu raksturo mūsu vēlmi attīstīties, tiekties augšup un gatavību doties tuvos un tālos lidojumos pēc jaunām zināšanām un pieredzes.

 

Kas ir BIRDhub?

Biedrība „Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs” ir 2010. gada 4. oktobrī domubiedru nodibināta neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija, kuras galvenie mērķi ir:

 • mērķtiecīga pārrobežu un starpreģionālā sadarbība un tās pievienotās vērtības ES līmenī palielināšana;
 • kompetenču un sadarbības tīklu attīstīšana, pulcējot un atbalstot cilvēkus, kuriem ir zināšanas reģionālās attīstības un starptautiskās sadarbības jautājumos un idejas ilgtspējīgai attīstībai;
 • dažādu ES, Baltijas jūras reģiona, valsts, reģionālā un vietējā līmeņa iniciatīvu, kurām ir pozitīva ietekme uz reģionālo attīstību, veicināšana;
 • mazo kopienu (novadu un reģionu jauniešu, vecāku cilvēku, mazākumtautību, jauno uzņēmēju, dažādu interešu grupu un citu) iesaiste starptautiskā sadarbībā;
 • vietējo iedzīvotāju aktīva līdzdalība;
 • labas pārvaldības principu ievērošana;
 • Baltijas valstu jauniešu prasmju un zināšanu uzlabošana;
 • lietišķās reģionālās attīstības pētniecības Baltijas valstīs veicināšana.

Kā galvenās BIRDhub kompetences jomas var minēt:

 • reģionālā attīstība un sociālā politika;
 • teritoriālā sadarbība;
 • uzņēmējdarbības attīstība;
 • pielietojamā pētniecība.
 •  

Kontakti:

E-pasts: birdhub@birdhub.eu

Juridiskā adrese: Katrīnas dambis 24A-19, Rīga, LV-1045, Latvija

Reģistrācijas numurs: 40008166035


Mūsu informatīvajā bukletā Jūs varat atrast papildus informāciju par
biedrību "Baltijas Starpreģionālais attīstības centrs",
kā arī projektu APLIS un tā aktivitātēm.