Atskats uz Reģionu un pilsētu dienām Briselē

Laikā no 7.-10. oktobrim biedrības pārstāvji piedalījās Reģionu un pilsētu dienās (Open Days) Briselē, kuras tur notika jau 11. reizi. Reģionu un pilsētu dienas no dažu pasākumu sērijas pakāpeniski ir pāraugušas par liela apjoma un lielas rezonanses notikumu Eiropas Savienībā, kuru katru gadu apmeklē vairāk nekā 6000 dalībnieku. Reģionu un pilsētu dienu ietvaros tiek piedāvāti vairāk nekā 100 dažādi semināri un diskusijas par reģionālās attīstības jautājumiem. Šī gada pasākuma tēma bija „Eiropas reģionu un pilsētu gatavība Eiropa 2020” (Europe’s regions and cities taking off for 2020).

Viens no aktuālākajiem diskusiju objektiem bija jaunā 2014.-2020. gada likumdošanas pakete, kas oktobrī vēl atradās apspriešanas stadijā. Lielāka uzmanība tika pievērsta arī Eiropas teritoriālās sadarbības programmu rezultātiem, to ietekmei uz reģionālo attīstību un īpaši uz stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanu. Vairākos semināros tika skarta tēma, kāpēc līdzšinējā ES Kohēzijas politika nav panākusi reģionālo atšķirību samazināšanos. Viens no secinājumiem bija, ka dalībvalstu starpā nav vienotas izpratnes par reģionālajām atšķirībām Eiropā, kā arī lēmumu pieņemšanas līmenī nav skaidrības par to, ko sevī ietver teritoriālā dimensija un kā tā būtu jāiestrādā nozaru politikās.

Pilsētām, kā reģionālās attīstības virzītājspēkiem, tiek piešķirta aizvien lielāka loma, kas sevī ietver arī jaunas stratēģisko partnerību veidošanas iespējas. Ir plānots, ka šīs aktivitātes ietvaros pēc 2014.gada īstenotā kohēzijas politika radīs jaunas iespējas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot teritoriju izaugsmi un reģionālo atšķirību mazināšanos.

Tāpat tiek sagaidīts, ka gan reģioni, gan pilsētas 2014.- 2020. gada plānošanas periodā būs aktīvāki un izrādīs lielāku iniciatīvu jaunu risinājumu meklēšanā attiecībā uz dažādu sociālo, ekonomisko un vides problēmjautājumu risināšanu. Tam par pamatu ir jākalpo esošās situācijas apzināšanai un analīzei, visu ieinteresēto pušu iesaistei, kā arī pārdomātai resursu un politikas procesu koordinācijai.

Informācija par notikušajiem semināriem un galvenajiem tajos skartajiem jautājumiem ir apkopota Reģionu un pilsētu dienu izdevumā, kurš ir pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā. (6,5 Mb)

Biedrības dalību Reģionu un pilsētu dienās līdzfinansēja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija projekta „APLIS - Atbalsts pilsoniskajai līdzdalībai ilgtspējīgā sadarbībā” ietvaros.